ostry dyżur warszawa dziecięcy cd

Jednakże nie przeprowadzono mobilizacji łuku aorty i aorty zstępującej, aby umożliwić bardziej rozległe usunięcie węzłów śródpiersia górnego23. Pacjentów losowo przydzielonych do operacji bez chemioterapii operowano w ciągu dwóch tygodni po przyjęciu. Obie grupy pacjentów otrzymywały promieniowanie śródpiersia, rozpoczęte około cztery tygodnie po operacji i podawane w kombinacji równoległych przeciwległych, przednich i tylnych pól ukośnych. Dzienna dawka od 1,8 do 2,0 Gy dostarczana w osi centralnej w płaszczyźnie środkowej była podawana pięć dni w tygodniu do czasu, gdy pacjent otrzymał skumulowaną dawkę 50 Gy. Kontury pola rozciągały się od wlotu piersiowego do 5 cm poniżej karnicy. Pole obejmowało kikut oskrzelowy, jajeczko-biodrowe i cienie naczyniowe śródpiersia. Całkowita dawka rdzenia kręgowego wynosiła 40 Gy.
Wszyscy pacjenci byli poddawani ponownej ocenie co trzy miesiące za pomocą badania fizykalnego, testów laboratoryjnych, filmów klatki piersiowej oraz tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej. Pełna odpowiedź na przedoperacyjną chemioterapię została zdefiniowana jako brak wszystkich nieprawidłowości radiologicznych po chemioterapii, a częściowa odpowiedź została zdefiniowana jako zmniejszenie o 50 procent lub więcej w produkcie dwóch prostopadłych średnic guza. Stabilną chorobę zdefiniowano jako mniej niż 50 procent redukcji guza, mniej niż 25 procent wzrostu sumy produktów o dwóch prostopadłych średnicach wszystkich zmierzonych zmian i żadnych nowych zmian. Choroba progresywna została zdefiniowana jako wzrost o ponad 25 procent w produkcie o dwóch prostopadłych średnicach każdej zmierzonej zmiany.
Mutacje punktowe onkogenu K-ras
Próbki nowotworu uzyskane w czasie operacji zostały utrwalone za pomocą formaldehydu, zatopione w parafinie i ocenione pod kątem mutacji punktowych w kodonach 12, 13 i 61 onkogenu K-ras. DNA izolowano z fragmentów tkanek o długości 15 mikrometrów za pomocą procedury szybkiego lizy. Warunki dla reakcji łańcuchowej polimerazy i wykrywania mutacji punktowych oligonukleotydami specyficznymi dla mutacji zostały opisane przez Slebosa i wsp.24. Pokrótce, specyficzne dla ras sekwencje amplifikowano przez łańcuchową reakcję polimerazy przez 35 cykli. DNA poddano elektroforezie na 4% żelu agarozowym, a następnie wybarwiono bromkiem homidium. Zamplifikowane produkty reakcji łańcuchowej polimerazy zostały zdenaturowane i umieszczone na błonach hybrydyzacyjnych. Następnie każdą błonę hybrydyzowano oddzielnie przez jedną godzinę ze znakowanymi radioaktywnie sondami oligonukleotydowymi specyficznymi dla mutacji. Specyficzną hybrydyzację wykrywano przez autoradiografię w -70 ° C przez 18 do 24 godzin.
Analiza cytometrii przepływowej
Guzy analizowano za pomocą cytometrii przepływowej. Skrawki o grubości 50 mikrometrów wycinano z każdego bloku parafiny, który zawierał co najmniej 25 procent tkanki nowotworowej i nie miał wtórnych zmian zwyrodnieniowych (martwica lub krwotok). Tkankę poddano deparafinizacji, ponownie uwodniono i inkubowano w 37 ° C przez jedną godzinę w 0,5% roztworze pepsyny (pH 1,5). Zdezagregowaną tkankę przesączono przez nylonową siatkę 35 mikrometrów, inkubowano z rybonukleazą I (100 .g na mililitr), a następnie wybarwiono jodkiem propidyny (50 .g na mililitr) w temperaturze 4 ° C przez co najmniej 12 godzin i maksymalnie 16 godzin. godziny
[więcej w: ciśnieniomierz allegro, babyliss allegro, dermatolog bielsko biała ]