Podatek akcyzowy od urzadzen medycznych – zanim to sie zacznie?

Artykuł Perspective autorstwa Kramera i Kesselheima (wydanie z 9 maja) zawiera merytoryczne błędy dotyczące podatku od urządzeń medycznych, które mogą prowadzić do krytycznych błędów w polityce. Po pierwsze, twierdzenie, że zakupy dokonywane przez agencje rządowe i instytucje non-profit są zwolnione z podatku, jest nieprawidłowe. Sekcja 2 ustawy wyraźnie wyklucza niektóre typowe zwolnienia (np. Sprzedaż na rzecz agencji rządowych i non-profit) z podatku. Dlatego sprzedaż ta podlega opodatkowaniu. Rysunek 1. Continue reading „Podatek akcyzowy od urzadzen medycznych – zanim to sie zacznie?”

Konflikt interesów w publikacjach Open-Access

Artykuły Perspective autorstwa Wolperta, Franka, Carrolla i Hauga (wydanie 28 lutego) 1-4 dotyczą zarówno problemów, które pojawiają się w czasopismach o otwartym dostępie, jak i potencjalnej wartości tego alternatywnego modelu wydawniczego. Dzienniki o otwartym dostępie to takie, które uczestniczą w każdej publikacji, w której treść jest dostępna dla czytelników online, w formie cyfrowej, zazwyczaj bez opłat i ograniczeń praw autorskich. Czytelnicy mogą przeszukiwać bazy danych bez ponoszenia opłat i mogą zgodnie z prawem czytać, drukować, rozpowszechniać i cytować pełny tekst chronionej prawem autorskim literatury, literatury licencjonowanej lub obu tych źródeł. W najbardziej powszechnej aranżacji autorzy płacą za publikowanie i zachowanie praw autorskich do swojej pracy. Otwarty dostęp generuje liczne kwestie prawne dotyczące własności własności intelektualnej, licencjonowania, okresów embarga, zgody, wygaśnięcia praw autorskich do star szej literatury, zasad dozwolonego użytku , indeksowania i archiwizacji oraz konserwacji dzieł. Żadna z tych kwestii nie jest jednak tak trudna jak zapewnienie rygorystycznej kontroli potencjalnych konfliktów interesów, która jest ważną cechą wyróżniającą wysokiej jakości konkurentów korzystających z tradycyjnych modeli wydawniczych. Continue reading „Konflikt interesów w publikacjach Open-Access”

Badanie onkologów na temat niedoborów leków przeciwnowotworowych

Coraz trudniej jest chorym na raka otrzymywać potrzebne im zabiegi ratujące życie. Ogólne środki chemioterapeutyczne, które są rutynowo stosowane w leczeniu typowych i agresywnych nowotworów, były narażone na niedobory w Stanach Zjednoczonych od 2006 roku. Jedna retrospektywna analiza potwierdziła, że substytucje leków wymuszone przez niedobory spowodowały wyższy odsetek nawrotów wśród dzieci z chłoniakiem, które mogły być cured.2 Problem niedoborów leków przeciwnowotworowych jest złożony, a niektóre czynniki mogą zająć lata. 3 Pomimo uporczywości i poważnego charakteru problemu brakuje danych empirycznych do ilościowego określenia doświadczeń onkologów z niedoborami. Od września 2012 r. Do marca 2013 r. Continue reading „Badanie onkologów na temat niedoborów leków przeciwnowotworowych”

Przypadek 16-2013: dziewczynka z zespolem drazliwosci, niedosluchem i objawami somatycznymi

W rekordzie przypadku omówionym przez Bender i in. (23 maja), Bender zauważa, że w historii medycznej pacjenta było kilka powodów do rozważenia stanu chorobowego oprócz problemów psychologicznych. Chociaż hiperpigmentację postrzegano jako objaw niewydolności nadnerczy, sugerujemy, że wartości laboratoryjne przedstawione w Tabeli artykułu dostarczają jeszcze silniejszych wskazówek na temat tej diagnozy. Chociaż sama hiponatremia lub hiperkaliemia może mieć wiele przyczyn, jednoczesne wystąpienie tych dwóch silnie sugeruje niewydolność kory nadnerczy. Podobnie, sama hiperkalcemia może być wyjaśniona wieloma czynnikami, ale u pacjenta z hiponatremią i hiperkaliemią zdecydowanie należy rozważyć niewydolność kory nadnerczy. Wartości sodu, potasu i wapnia, które znajdują się poza normalnym zakresem, nawet w niewielkiej ilości, uzasadniają dalsze badania. Continue reading „Przypadek 16-2013: dziewczynka z zespolem drazliwosci, niedosluchem i objawami somatycznymi”

Infekcje HCV i Miravirsen

Janssen i wsp. (2 maja) raport na temat badania miravirsenu anty-mikroRNA-122 w leczeniu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Cztery grupy (trzy otrzymujące miravirsen i jedna grupa otrzymująca placebo) dziewięciu pacjentów leczono przez 29 dni. Kryteria włączające obejmowały wartość normalną dla kreatyniny w surowicy i wiek 65 lat lub mniej. Pomimo małej liczby pacjentów, krótkiego okresu obserwacji oraz kryteriów selekcji, które minimalizowały ryzyko nefrotoksyczności, u większości pacjentów otrzymujących mirawirsen odnotowano nieistotny klinicznie wzrost stężenia kreatyniny w surowicy. Jest możliwe, że większe badania z mniej restrykcyjnymi kryteriami włączenia i dłuższy okres obserwacji niż w tym badaniu mogą ujawnić nefrotoksyczność. Continue reading „Infekcje HCV i Miravirsen”

Opisy przypadków PML u pacjentów leczonych z powodu luszczycy

W swoich listach dotyczących pacjentów przyjmujących doustny fumaran dimetylu w leczeniu łuszczycy, Ermis i wsp.1 oraz van Oosten i wsp.2 (problem z 25 kwietnia) stwierdzili, że u dwóch pacjentów zdiagnozowano postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię (PML). Fumaran dimetylu jest aktywnym składnikiem Fumadermu, który od 1994 roku jest zarejestrowany w leczeniu łuszczycy w Niemczech. Leukopenia i limfopenia są znanymi działaniami niepożądanymi takiej terapii. Podsumowanie właściwości produktu Fumaderm oraz aktualne wytyczne zalecają, aby u wszystkich pacjentów przyjmujących lek różnicować miano krwi co 2 do 3 miesięcy, a lek należy przerwać, jeśli liczba leukocytów jest mniejsza niż 3000 na milimetr sześcienny lub limfocyt liczba jest mniejsza niż 500 na milimetr sześcienny.3,4 W bazie danych bezpieczeństwa niemieckiej agencji lekowej (BfArM), obejmującej ponad 180 000 pacjento-lat ekspozycji na Fumaderm, nie udokumentowano żadnych przypadk ów PML u pacjentów, u których te zasady były stosowany. Przeciwnie, we wszystkich przypadkach PML obserwowanych w związku z terapią fumaranem dimetylu, lekarze nie leczą odpowiednio limfopenii. Dwaj pacjenci, którzy są opisani w czasopiśmie, mieli liczbę limfocytów poniżej progu 500 na milimetr sześcienny przez ponad 2 lata. Continue reading „Opisy przypadków PML u pacjentów leczonych z powodu luszczycy”

Rozszerzanie roli zaawansowanych lekarzy pielegniarskich

Donelan i in. (Wydanie z 16 maja) uwaga, że praktykujący pielęgniarki faworyzują rozszerzenie zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a lekarze za ograniczanie ich; jednakże poglądy te można pogodzić, jeśli usługi zdrowotne są postrzegane przez inną soczewkę. Zamiast klasyfikować usługi według rodzaju działalności, można je klasyfikować zgodnie z istotnymi dla protokołów opartych na dowodach (np. Wytyczne kliniczne). Rozważ usługi oparte na protokole jako usługi określone zgodnie z protokołami opartymi na dowodach, gdy cechy lub preferencje pacjenta nie uzasadniają odrębnej opieki (np. Kontrola nadciśnienia) i rozważ usługi nieoparte na protokole , ponieważ te usługi nie są określone zgodnie z do protokołów opartych na dowodach lub gdy charakterystyka lub preferencje pacjenta wymagają wyraźnej opieki (np. Continue reading „Rozszerzanie roli zaawansowanych lekarzy pielegniarskich”

Obecne i przyszle terapie zakazen wirusem zapalenia watroby typu C.

Podczas przeglądu farmakoterapii przewlekłego zapalenia wątroby typu C Liang i Ghany (wydanie z 16 maja) podsumowują schematy oparte na boceprewirze i telaprewiru. Rycina 2 tego artykułu opisuje schematy postępowania zgodnie z odpowiedzią na poprzednią terapię, terapię opartą na odpowiedzi i zasady zatrzymywania. Opisany schemat boceprewiru reprezentuje informacje na etykiecie w Stanach Zjednoczonych.2 Jednak informacje na temat boceprewiru w reżimach europejskich mają pewne różnice3 – czas trwania leczenia u pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi na poprzednie leczenie (czy pacjent miał nawrót choroby częściowa odpowiedź lub brak odpowiedzi) wynosi 48 tygodni (peginterferon alfa i rybawiryna przez 4 tygodnie, następnie wszystkie trzy leki przez 36 tydzień, a następnie peginterferon alfa i rybawiryna do 48 tygodnia). Dla czytelników czasopisma w Europie nasze komentarze mogą być przydatne. Resat Ozaras, MD Mücahit Yemisen, MD ?lker ?. Balkan, MD Cerra hpasa Medical School, Istambuł, Turcja com Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Continue reading „Obecne i przyszle terapie zakazen wirusem zapalenia watroby typu C.”

Mechanizmy ostrych zespolów wiencowych

W swoim artykule przeglądowym na temat mechanizmów chorób ostrych zespołów wieńcowych i ich potencjalnych terapii Libby (wydanie z 23 maja) nie odnosi się do roli hiperglikemii, chociaż jasno wykazano związek między dysglicemią a miażdżycą.2 Hiperglikemia jest ważny czynnik w uszkodzeniach układu sercowo-naczyniowego, działający poprzez różne mechanizmy, takie jak aktywacja szlaków białkowych kinazy C, polioli i heksosaminy, oraz wytwarzanie zaawansowanych produktów końcowych glikacji.3 Ponadto stwierdzono hiperinsulinizm jako ważny czynnik związany z występowaniem nowych zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.4 Do typowych mechanizmów, które przyczyniają się do insulinooporności i dysfunkcji śródbłonka należą również glukotoksyczność, lipotoksyczność i zapalenie, które są skorelowane ze stresem oksydacyjnym i powodują zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.5. odpowiednia kontrola glike mii w połączeniu z leczeniem ? dyslipidemia i inne warunki sprzyjające utlenianiu są niezbędne do przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak ostre zespoły wieńcowe. Diego Gómez-Arbeláez, MD Patricio López-Jaramillo, MD, Ph.D. Fundación Oftalmológica de Santander, Bucaramanga, Kolumbia com Nie stwierdzono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym listem. 5 Referencje1. Libby P. Continue reading „Mechanizmy ostrych zespolów wiencowych”

Methemoglobinemia ze względu na zatrucie przeciw zamarzaniu

Połknięcie środka przeciw zamarzaniu zawierającego glikol etylenowy powoduje kwasicę, nefropatię, śpiączkę i zapaść sercowo-naczyniową.1 Poprzednio minimalny wzrost poziomu methemoglobiny (do 6%, wartość normalna, <1,0% lub <1,5%, w zależności od testu) po połknięciu środka przeciw zamarzaniu zostały zgłoszone, 2 bez znanej przyczyny. Zgłaszamy przypadek przyjmowania przeciw zamarzaniu, który doprowadził do klinicznie znaczącej methemoglobinemii spowodowanej przez zidentyfikowany czynnik.
Nasz pacjent, 62-letni mężczyzna z depresją w wywiadzie, zgłosił się do oddziału ratunkowego 5 godzin po spożyciu płynu niezamarzającego (Fleet Charge SCA Precharged Coolant / Antifreeze [Peak]). Butelka została odzyskana przez ratowników medycznych. Miał pH tętnicze 7,14 (normalny zakres, 7,35 do 7,45), poziom wodorowęglanu w surowicy 11 mmol na litr (normalny zakres, 22 do 28), osmolarną lukę 167 mOsm na kilogram (wartość normalna, <10), szczelina anionowa o wartości 17 mmoli na litr (zakres normalny, 3 do 11) i obturacja wymagająca intubacji i wentylacji mechanicznej. Początkowo był leczony dożylnym wodorowęglanem sodu i fomepizolem. Continue reading „Methemoglobinemia ze względu na zatrucie przeciw zamarzaniu”