Redukcja urazów związanych z bronią palną podczas dorocznych konwencji NRA

Pomimo wysokiego wskaźnika niezamierzonych obrażeń od broni palnej, 1-3 i uznania przez National Rifle Association (NRA), że edukacja w zakresie broni palnej jest ważna, 4 często mówi się, że obrażenia od broni palnej występują głównie wśród niedoświadczonych użytkowników, a bezpieczeństwo broni palnej wiąże się z doświadczeniem i szkoleniem. Aby zbadać ten spór, przeprowadziliśmy badanie, w którym postawiliśmy hipotezę, że użycie broni palnej spadnie w dniach spotkań NRA – które przyciągają dziesiątki tysięcy członków z całego Stanów Zjednoczonych, w tym 5 właścicieli broni palnej i właścicieli lokali, w których używa się broni palnej (np. strzelnice i tereny łowieckie) – i że obrażenia od broni palnej również spadną nawet wśród doświadczonych użytkowników.
Zidentyfikowaliśmy wizyty w oddziałach ratunkowych i hospitalizacje z powodu obrażeń związanych z bronią palną podczas konwencji NRA oraz w identyczne dni w ciągu 3 tygodni przed i 3 tygodnie po konwencjach NRA w krajowej bazie danych pacjentów ubezpieczonych prywatnie w latach 2007-2015. Oszacowaliśmy wskaźniki obrażeń od broni palnej podczas daty konwergencji a daty kontroli w wielowymiarowej liniowej regresji uszkodzenia broni palnej na poziomie beneficjenta (zmienna binarna) jako funkcja zmiennych wskaźnikowych dla dat konwencji i kontroli, wieku pacjenta, płci, wskaźników dla tygodnia kalendarzowego i roku oraz efektów stałych stanu. Przeprowadziliśmy analizy podgrup w oparciu o region spisowy i ogólnokrajową warstwę współczynników posiadania broni, zakładając, że na obszarach o większym wykorzystaniu broni palnej nastąpi większe zmniejszenie współczynników obrażeń; w zależności od płci pacjenta, zakładając, że większe redukcje wystąpią wśród mężczyzn, którzy w nieproporcjonalny sposób uczestniczą w spotkaniach krajowych organów regulacyjnych5; i zgodnie z tym, czy konwencja była prowadzona w państwie beneficjenta, hipoteza, że większe redukcje wystąpią, gdy konwencje będą łatwiejsze do wzięcia udziału. Ponadto wykorzystaliśmy krajowy system zgłaszania incydentów, aby przeanalizować odsetek przestępstw związanych z bronią palną, które miały miejsce podczas konwencji i dat kontroli. Dodatkowe metody, wyniki i dyskusja znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem niniejszego listu na stronie.
Ryc. 1. Rycina 1. Urazy wśród osób, które doświadczyły handlu ludźmi, które zdarzyły się w związku z rocznymi konwencjami i datami kontroli National Association of National Karabin (NRA), 2007-2015. Przedstawiono skorygowane wskaźniki obrażeń związanych z bronią palną podczas dat konwencyjnych w porównaniu z datami kontrolnymi w wieloczynnikowej regresji liniowej uszkodzenia broni palnej na poziomie beneficjenta w funkcji zmiennych wskaźnikowych dla dat konwencji i kontroli, wieku, płci, wskaźników dla tygodnia kalendarzowego i roku (w celu dostosowania w przypadku trendów sezonowych) oraz stan stałych efektów. W panelu A skorygowane dane szacunkowe pochodzą z modelu, w którym kluczową zmienną objaśniającą była zmienna binarna dla terminów konwencyjnych NRA w odniesieniu do wszystkich połączonych dat kontroli. W panelu B skorygowane dane szacunkowe pochodzą z modelu, w którym kluczowymi zmiennymi objaśniającymi były zmienne wskaźnikowe dla tygodnia odnoszące się do rocznej konwencji NRA. W obu panelach słupków wskazuje 95% przedziały ufności.
Spośród 75 567 665 obserwacji z okresu korzystnego w analizie roszczeń, 14,3% wystąpiło w terminach konwencji NRA. Nieskorygowany wskaźnik obrażeń od broni palnej był niższy w czasie obowiązywania konwencji niż w czasie kontroli (129 beneficjentów z obrażeniami od broni palnej wśród 10 883 304 osób [1,19 na 100 000] w porównaniu do 963 beneficjentów z obrażeniami od broni palnej wśród 64 683 254 osób [1,49 na 100 000], P = 0,004 względna różnica, 20,1%, 95% przedział ufności, 6,7 do 34,0). Na wyniki nie wpłynęła korekta współzmiennych (ryc. 1).
Redukcje urazów związanych z bronią palną w czasie kongresów były największe wśród mężczyzn, na południu i zachodzie, w państwach o najwyższej jednej trzeciej współczynników posiadania broni, a także wśród osób zamieszkałych w państwie goszczącym konwencję. Nie było różnicy w odsetku przestępstw z udziałem broni palnej między datami konwencji i kontroli.
Odkrycia te są zgodne z redukcją urazów związanych z bronią palną, spowodowaną niższym wskaźnikiem użycia broni palnej w krótkim okresie, w którym wielu właścicieli broni palnej i właściciele miejsc, w których broń palna jest używana, mogą uczestniczyć w konwencji NRA. Nasze wyniki sugerują, że obawy związane z bezpieczeństwem broni palnej i ryzyko obrażeń są istotne nawet wśród doświadczonych właścicieli broni.
Anupam B. Jena, MD, Ph.D.
Harvard Medical School, Boston, MA
Andrew R. Olenski, BS
Columbia University, New York, NY
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
[podobne: Psycholog Wrocław, laryngolog wrocław, lekarz prywatnie ]
[więcej w: wdrożenia magento, wypożyczalnia samochodów gdańsk lotnisko, bruksizm ]
[przypisy: sildenafil bez recepty, ciśnieniomierz allegro, szarłat spożywczy ]